Звіт директора

за 2020-2021 навчальний рік

У 2020-2021 навчальному році вся діяльність педагогічного та учнівського колективів школи була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», упровадження Державних стандартів початкової, базової й повної загальної освіти.

Метою навчання в школі є розвиток, виховання і соціалізація особистості, формування її національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й поведінки, творчих здібностей, дослідницьких умінь і навичок, здатності до самовдосконалення й навчання упродовж усього життя.

У 2020-2021 навчальному році перед педагогічним і учнівським колективами школи ставилися такі завдання:

1) спрямувати освітній процес на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;

2) забезпечити наступність між початковою, основною та старшою школою, ураховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп та вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;

3) створити умови для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів;

4) сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій;

5) реалізувати в процесі роботи особистісно-орієнтований, діяльнісний, системний та компетентнісний підхід до організації освітнього процесу;

6) залучати школярів до позакласної роботи освіти з метою задоволення їхніх потреб у творчій самореалізації;

7) сприяти соціальній адаптації дітей в учнівському середовищі;

8) посилити виховний вплив школи на формування духовності, національної самосвідомості, активної громадянської позиції учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах;

9) продовжити роботу з формування іміджу навчального закладу шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості.

Освітній процес у школі забезпечують 26 учителів. Серед них: учителів вищої кваліфікаційної категорії —16, І кваліфікаційної категорії —5, II кваліфікаційної категорії —1,спеціалістів —4, мають звання «старший учитель» —4.

У 2020/2021 навчальному році у школі навчався 131 учень.

Серед них:

Класи Кількість учнів Кількість навчальних кабінетів
1—4 46 4
5—9 52 5
10—11 33 2

У 2020-2021 навчальному році діяльність педагогічного колективу було направлено на реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій і програм». На реалізацію цієї проблеми була спрямована вся методична робота в школі. Перш за все, дирекція школи ставила такі завдання стосовно педагогів:

- створити умови для ефективної співпраці дирекції школи, психолога,

учителів та учнів у процесі втілення інноваційних технологій;

- об’єднати однією ідеєю всіх педагогів, що працюють в інноваційному режимі;

- вивчити науково-методичну літературу з відповідної проблеми;

- провести діагностування й виявити творчі здібності вчителів;

- допомогти вчителю повірити у свої можливості перетворитися на творчого педагогічного працівника з нестандартним і оригінальним мисленням;

- розвивати індивідуальні здібності вчителя, підвищуючи якість освіти учнів;

- допомогти вчителю реалізувати свої позитивні риси, спрямовувати їх на досягнення мети.

У школі працюють методичні об͐єднання учителів: предметів природничо-математичного циклу; гуманітарного; початкових класів; класних керівників.

Протягом навчального року вчителі школи брали участь в роботі шкільних методичних об’єднань. Керівниками ШМО були призначені вчителі школи: Кантура В.О., Матвійчук А.В., Літовець Т.М., Турик Н.А., Радчук Т.С., Деркач Л.В. Головами районних методоб’єднань були призначені Кантура В. О., Деркач Л.В., Матвійчук А.В. Індивідуальна методична робота здійснювалася через самоосвіту, консультації, творчі звіти вчителів. Учителі підвищували свою кваліфікацію згідно плану проходження курсів підвищення кваліфікації. Практичні результати самоосвітньої роботи всіх учителів розглядалися та обговорювалися на засіданнях шкільних методичних об’єднань. Завершальним етапом роботи над темою самоосвіти є тематичний виступ, створення проекту, проведення показових уроків, майстер-класів, укладання збірок дидактичних матеріалів.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800), вчителі самостійно обирали конкретні форми, види, напрями та суб'єкти надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Згідно їх пропозицій було складено план проходження курсів підвищення кваліфікації. Протягом 2020-2021 н. р. очно/онлайн пройшли курси підвищення кваліфікації такі вчителі школи:Остапук Т.В., Ковбасюк Н.К., Чуйко В.Л., Старко Г.І., Пивовар О.Д., Турик Н. А., Ткачук С.І., Корнійчук Н.М., Радчук Т.С., Басалко Н.А., Кантура В.О., Ліщук С.І., Матвійчук А.В., Сільчук Д.А. Вчителі поповнили знання з питань методики викладання фахових предметів, роботи з обдарованими дітьми, інноваційних технологій, підготовки проектів.

В 2020-2021 н.р. в школі проведено педагогічні читання «Михайло Кравчук - математик від Бога, педагог - від серця», психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими учнями», практичний семінар «Впровадження ІКТ в освітньому процесі».

Згідно графіка проведено методичні тижні: початкових класів, математики, географії, інформатики, тиждень дитячої і юнацької книги. Вчителі Ткачук С.І., Радчук Т.С., Чуйко В. Л. взяли активну участь у декаді відкритих уроків. Слід зазначити, що вчителі показали високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності, демонстрували свої уміння та знання методики викладання предмета, цікаво мотивуючи тему та мету уроку, використовували нетрадиційні форми, методичні прийоми.

Протягом навчального року вчителі велику увагу приділяли рівню самоосвіти. Практичні результати самоосвітньої роботи учителів розглядалися та обговорювалися на засіданнях шкільних методичних об’єднань, а згодом педагоги подавали власні розробки уроків, виховних заходів, аналітичні публікації у фахові журнали, освітні спільноти "На урок", "Всеосвіта". За результатами атестації – вчителі Радчук Т. С., Ткачук С.І. відподають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», Радчук Т. С., відповідає раніше присвоєному званню "старший учитель", вчителю Чуйко В.Л. присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

У 2020-2021 навчальному році робота адміністрації та профспілкової організацій школи з кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, медичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початку нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу. Станом на 1 вересня 2020-2021 навчального року колектив школи складався з 25 педагогічних працівників. Протягом року не зафіксовано плинності кадрів. З січня 2021 року введено нову штатну одиницю 0,5 ставки соціального педагога. Жоден учитель не звільнився за переводом в інший навчальний заклад.

В школі створені належні умови для організації навчально-виховного процесу. Всі діти, які проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням.

Протягом І семестру 2020-2021н.р. школа працювала відповідно до тимчасового порядку організації освітнього процесу в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби. З 1 по 4 грудня 2020 року навчання учнів 5-11 класів здійснювалося з використанням технологій дистанційного навчання.

На початок навчального року в школі нараховувалося 131 учень, на кінець року - 131 учень. Сформовано 11 класів із середньою наповнюваністю 12 учнів.

В поточному навчальному році доїжджало на навчання 30 учнів. Всі діти довозилися за державною програмою "Шкільний автобус".

Учні 1-3 класу навчалися за новим Державним стандартом – Нова українська школа. Першокласники швидко пройшли адаптаційний період, звикли працювати в шкільному режимі, реагувати на вказівки вчителів, навчилися працювати в групах, парах, відстоювати свою думку та уникати конфліктів. На кінець року всі учні класу читають, рахують в межах 10, списують з друкованого тексту. Клас в основному спокійний, іноді виникають конфліктні ситуації між окремими учнями, які вчитель відразу вирішує. Доброзичливе ставлення до учня як до особистості, до зусиль учня, спрямованих на розв'язання задачі – це компоненти формувального оцінювання, які застосовують вчителі у 1-3 класах.

Всі учні 4-11 класів на кінець року атестовані. Вони мають такі навчальні досягнення:

1-3б лише 4-12б. лише 7-12 б. лише 10-12б.
1-1% 90 учнів - 99 % 32 учнів - 35% 4 учні - 4 %

Порівнявши навчальні досягнення за 2020-2021 н.р. з минулорічними, зменшилася кількість учнів з високим рівнем навчальних досягнень (з 5 до 4) та відсоток учнів з достатнім і високим рівнем знань (з 39% до 35%). Вчителям предметникам потрібно звернути увагу на дітей, які мають по одній або дві "9" у наступному навчальному семестрі (Покидюк М. 8 клас).

Протягом навчального року проводились шкільні етапи олімпіад з базових дисциплін. В цьому році проведення районних олімпіад відмінено, у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби. Вчителями-предметниками Радчук Т.С., Старко Г.І., Хом`як В.М. організовано проведення онлайн олімпіад з математики, біології та аглійської мови для учнів 3, 8-11 класів. Дипломи призерів олімпіад отримали: Сонюк Н., Покидюк М., Колбасюк В., Ткачук С. з 8 класу, Сасюк Я., Кушнір Д. з 11 класу.

Однією з форм класно-узагальнюючого контролю в школі є виведення середнього балу кожного учня й класу. Найвищу сходинку в рейтингу учнів займає учень 8 класу Сонюк Никита, середній бал навчальних досягнень якого становить10,8. Далі місця розподілились так: Маркевич Тетяна (7 кл.)-10,2, Кантура Наталія (10 кл.), Пивовар Артем (5 кл.) - 10,0. Якісний показник навчальних досягнень початкової ланки у 4 класі - 73 %, середній бал 8,1. Серед учнів середньої та старшої ланок лідирує 6 клас з показником 76 %, середній бал 9,0; далі 5 клас-76%, середній бал 8,4; третю сходинку займає 8 клас - 70%, середній бал 7,8; в 7 класі –69% середній бал 7,6; в 11- 68%, середній бал 7,5; у 9 класі-67%, середній бал 7,4. Найнижчий показник-61% в 10 класі, середній бал 6,5.

В школі налагоджено чіткий облік відвідування учнями школи. Приємно відзначити, що в школі нараховується 2 учні, що не пропустили жодного навчального дня протягом року: Старко М.- 2 кл.; Семенюк Ю. - 3 кл.

У рамках реалізації програми «Обдарованість» Великояблуньківський ліцей забезпечує розвиток, навчання і виховання обдарованої особистості.

Протягом 2020-2021 н.р. робота педагогічного колективу школи, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, турнірах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Щорічно учні школи є учасниками олімпіад, турнірів, конкурсів, оглядів, змагань, фестивалів, які проводяться у Маневицькій селищній раді. Серед інтелектуальних змагань престижними є учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра. У 2020 – 2021 навчальному році було проведено І ( шкільний ) етап Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін був відмінений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби та карантинними обмеженнями. Вчителями-предметниками Радчук Т.С., Старко Г.І., Хом`як В.М. організовано проведення онлайн олімпіад з математики, біології та аглійської мови для учнів 3, 8-11 класів. Дипломи призерів олімпіад отримали: Сонюк Н., Покидюк М., Колбасюк В., Ткачук С. з 8 класу, Сасюк Я., Кушнір Д. з 11 класу.

Виявленню та розвитку здібностей школярів сприяли літературні конкурси та конкурси художньо – естетичного, екологічного, технічного змісту. Значна частина конкурсів в цьому році проходила онлайн або заочно.

Зокрема, СонюкО., учениця 3 класу брала участь у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика та зайняла 8 рейтингове місце , отримала подяку за участь.(вчитель Медведюк Г.І.) ЛопохаІлля, учень5 класу, переможець районного етапу конкурсу юних гумористів «Гумор і сміх об’єднує всіх» у номінації «Чарівний пензлик» (вчитель Деркач Л.В.). Лопоха Богдана, учениця8 класу, переможець районного етапу заочної виставки-конкурсу «Новорічний подарунок (керівник гуртка Деркач С. М.). Вихованці гуртка «Юні моделювальники» зайняли І місце в районного етапу заочної виставки-конкурсу «Новорічний подарунок» (керівник Басалко Н.А.).

Команда ліцею в складі: Сонюка Н., Маркевича Р., Ковбасюк А., Ткачук А. зайняла ІІ місце у Чемпіонаті зі спортивного орієнтування «Весняні стежки» серед учнівської молоді Маневиччини ( тренер Ткачук С.І.)

Ліцей отримав сертифікат учасника Міжнародного уроку доброти (Турботливе ставлення до тварин), сертифікат за проведення Інженерного тижня 2021 – проєкту для учнів середніх та старших класів, покликаний зацікавити наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу.

Рій «Січовики» зайняв І місце в конкурсі «Відун», ІІ місце у змаганнях «Смуга перешкод» в районному етапі Всеукраїнської дитячо–юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)(середня вікова категорія), (виховникиДеркач Л.В., Ткачук С. І., Літовець Т.М.). Також рій «Січовики» зайняв ІІІ місце в онлайн конкурсі ватр «Слава героям» та став переможцем в обласному етапі цього конкурсу.

Рій «Патріот» зайняв ІІІ місце в у змаганнях «Смуга перешкод» в районному етапі Всеукраїнської дитячо–юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (старша вікова категорія), (виховникиДеркач Л.В., Ткачук С. І.)

Маркевич Т., вихованка студії ДПМ «Дивосвіт» - переможець виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (керівник Деркач С. М.).

Вихованці гуртка «Столярі-конструктори»: Кушнір О., Шолков П., стали переможцями виставки – конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», Барда К., вихованець цього ж гуртка здобув перемогу у виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (керівник Кантура В.О.)

Ансамбль «Сонечко» за активну участь в районному відкритому конкурсі ансамблів малих форм «Ми діти твої, Україно» нагороджені грамотою відділу освіти.(керівник Деркач Л.В.)

Шрамко А., учень 1 класу, нагороджени й грамотою територіального центру соціального обслуговування за участь у конкурсі «Повір у себе і в тебе повірять інші» (керівник Деркач Л.В.)

Команди школи «Живчики» та «Колумби» брали участь у всеукраїнському конкурсі суперурок від EdProта отримали подяки за участь (вч. Старко Г.І., Чуйко В.Л.)

Учні школи – активні учасники природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» (25 учасників), математичного конкурсу«Кенгуру» (10 учасників) Всі учасників нагороджені сертифікатами та подарунками. Учні школи відвідують районні музичну і спортивну школи, є вихованцями гуртків ЦТДЮ. Зокрема, Лопоха Вероніка є учасником футбольної команди, Покидюк Марія, Ковбасюк Ірина, Сонюк Олександра учасники районних концертів, Кушнір Діана призер у конкурсі юних читців до дня народження Лесі Українки. На базі нашої школи відкрито філію Маневицької музичної школи, в якій у класі фортепіано навчається 7 учнів.

Учні 4, 9 класів було звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році. Відповідний наказ МОН від 03.03.2021 №273 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за №338/35960. Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», учнів 11 класу у 2020/2021 навчальному році, звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Рішення ухвалено у зв’язку з установленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації".

Головна увага у виховній роботі приділялася вихованню громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; формуванню творчої особистості учня; вихованню поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя. Головною метою виховної діяльності навчального закладу є становлення учня як творця і проектувальника свого життя, який уміє визначити позитивну життєву стратегію, прагне бути компетентною, відповідальною, соціально активною і мобільною особистістю, здатною до соціальної діяльності.

Протягом 2020 – 2021 року питання виховної роботи розглядалось на нарадах при директорові: «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах» (вересень), «Стан роботи з правового виховання», «Аналіз роботи гуртків» (листопад),«Аналіз планування виховної роботи в класних колективах» (січень). Були видані такі накази: «Про підсумки проведення місячника пропаганди здорового способу життя» «Про стан відвідування учнями школи», «Про стан ведення учнями щоденників», «Про підсумки проведення місячника правових знань», «Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності в школі», «Про підсумки проведення Всеукраїнського тижня права», "Про підсумки тижнів патріотичного виховання", «Про підсумки проведення тижня української мови», "Про підсумки олімпійського тижня","Про підсумки тижня протидії булінгу"«Про підсумки проведення Тижня початкової освіти», «Про підсумки проведення Тижня біології», «Про стан ведення учнями щоденників», «Про стан відвідування учнями школи протягом ІІ семестру», «Про стан правовиховної роботи в школі», «Про підсумки гурткової роботи в школі».

Розглядалися питання виховної роботи і на засіданнях педагогічної ради: засіданнях методичного об’єднання класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників. Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні. Використовуються сучасні технології виховання учнів.

Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників, проведено 3 засідання методоб’єднання.

У школі працювали гуртки: драматичний «Живе слово», «Туристсько - краєзнавчий» (керівник Ткачук С.І.), «Сонечко», «Юний художник» (керівник Деркач Л.В.), «Столяри - конструктори» (керівник Кантура В.О.), «Дивосвіт» (керівник Деркач С.М.).

У цих гуртках задіяно 107 учнів, що становить 83% від загальної кількості дітей. Ці гуртки мають такі показники за підсумками районних конкурсів: конкурс – малюнків "Посміхнемось щиро вишні"(за ативну участь), виставка декоративно – прикладного мистецтва "Новорічний подарунок" (І місце).

В школі пройшли такі тижні: тиждень протидії булінгу, олімпійський тиждень, Всеукраїнський тиждень права, Тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень української мови, тижні патріотичного виховання; Місячник правових знань; інформаційна кампанія "16 днів проти насильства".

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає і шкільне самоврядування - дитячий гурт «Шкільна республіка». Шкільний парламент складається з 18 членів і об’єднує в собі такі міністерства: науки і освіти, дисципліни та порядку,

дозвілля та цікавих справ, здоров’я та спорту, культури і преси, з національно патріотичних питань, по роботі з молодшими школярами.

Кожним міністерством було розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Приміром, міністерство науки і освіти в минулому році провело рейди перевірки готовності учнів до уроків, перевірено стан ведення учнями щоденників, контролювалися змагання між класами на звання «Кращий клас року». Міністерство дисципліни та порядку проводило рейди-перевірки дотримання учнями правил поведінки. В школі є центр дозвілля молодших школярів - країна «Школярія», волонтерський загін «Надія», діє школа "Лідер".

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі постійно проводиться профілактична робота: дні правових знань, огляди преси, бесіди, диспути на правову тематику, створена рада профілактики правопорушень, яка складається з 9 членів і збирається 4 рази на рік, розроблено заходи щодо виконання плану заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізаціЇ конвенції ООН про права дитини», Листів МОН «Про заходи щодо поліпшення національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2021рр.», «Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020р.», «Про проведення інформаційно – освітньої роботи щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді».

Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані школи. В вересні-жовтні в школі проводився рейд-утримання, навчання та виховання учнів з різних категорій сімей. У результаті рейду складено соціальний паспорт школи. Так на шкільному обліку перебуває: багатодітних сімей - 19, всього у цих сім’ях–35 дітей, неповних сімей - 5 , в них проживає 6 учнів, дітей-напівсиріт – 5, дітей учасників АТО – 8.

Працюючи над реалізацією виховної проблеми школи «Особистісно – орієнтований підхід у вихованні учня – патріота України», педагогічний колектив організовував і провів усі заплановані у школі позакласні та позашкільні заходи.

Уся система виховної роботи в школі здійснювалася через:

- роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, спільні добрі справи, екскурсії, індивідуальну роботу);

- навчально-виховну діяльність учителів-предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи, участь в інтелектуальних та творчих конкурсах);

- діяльність учнівського самоврядування;

- роботу гуртків, секцій;

- діяльність практичного психолога, бібліотекаря;

- співпрацю з батьками та громадськими організаціями.

У режимі дистанційного навчання виховна робота в закладі освіти здійснювалася на достатньому рівні.

Отже, у наступному навчальному році слід спрямувати зусилля педагогічного колективу для вирішення таких проблем:

1. Створення безпечного учнівського середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

2. Поступальна реалізація Концепції «Нової української школи», нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.

3. Запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків.

4. Запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

5. З метою реалізації компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання продовження роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою: «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій».

6. Продовжити роботу в межах програми «Обдаровані діти», забезпечувати

пошук найбільш оптимальних шляхів щодо стимулювання учнів до поглиблення знань.

7. Спрямувати зусилля кожного педагога для вдосконалення професійної майстерності з метою забезпечення домінування на уроках та в позаурочній діяльності науково-пошукової, дослідницької, самостійної роботи учнів школи.

8. Впровадження в освітній процес сучасних цифрових та комп’ютерних технологій.

План роботи Великояблуньківського ліцею на 2020-2021 навчальний рік вважати виконаним.

Кiлькiсть переглядiв: 74