• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Педагогічна рада

Великояблуньківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської області

Протокол № 5

05. 01. 2022 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Парфенюк А. В.

Секретар – Хом’як В. М.

Присутні: 24 чол.

Порядок денний:

1. Про фахову компетентність учителя як важливу умову впровадження нових Державних стандартів.

2. Про систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3.Про забезпечення комфортних й безпечних умов навчання і виховання учнів в сучасному освітньому середовищі, вільному від будь-яких форм насильства та дискримінації.

4. Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Великояблуньківського ліцею на 2022 рік.

5. Про схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу, поданих на конкурсний відбір.

1.СЛУХАЛИ:

Парфенюк А.В., директора, яка сказала, що реформування освіти України є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. Якісне реформування вітчизняної системи освіти неможливе без вирішення проблемної ситуації, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню школярами. Вирішенню цієї проблеми допомагає упровадження компетентісно-орієнтованого підходу, який спрямований на досягнення головної мети сучасної освіти – створення умов для якісного навчання. Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти йдеться в нових Державних стандартах освіти. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688), визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти», визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, структуру та зміст базової середньої освіти. Державний стандарт базової середньої освіти застосовується з 1 вересня 2022 року для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти (5 клас). До 1 вересня 2026 року для учнів, які навчаються за програмами одинадцятирічної повної загальної середньої освіти, застосовується Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 143)«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». Аліна Василівна зазначила, що професійна компетентність педагога – інтегративна риса, що включає знання, вміння, навички, зафіксовані у кваліфікаційних вимогах та особистісні нахили й орієнтири щодо розвитку особистісної культури, поглиблення власного досвіду, здійснення інноваційної діяльності. Педагогічна компетентність є динамічним феноменом, систематичне оновлення якого зумовлене змінами суспільства, стратегічних орієнтирів освіти, проблемами, що випливають із особистого досвіду і специфіки діяльності кожного педагога. Таким чином маємо, механізми розвитку професійної компетентності педагога:

-Навчання на курсах підвищення кваліфікації, в тому числі в дистанційному режимі;

-Робота ШМО, творчі групи, майстер-класи, предметні тижні;

-Активна участь у педрадах, семінарах, конференціях;

-Участь у різних конкурсах;

-Участь у дослідницьких роботах, створення власних публікацій;

-Узагальнення і поширення досвіду;

-Атестація;

-Творчий звіт;

-Використання сучасних методик, форм, видів, засобів навчання і нових технологій;

-Самоосвіта;

-Розробка системи стимулювання діяльності вчителя.

Головними ознаками професійної майстерності вчителя є бездоганне вміння навчати учнів, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили.

1.УХВАЛИЛИ:

1. Адміністрації закладу освіти:

1.1. Організувати роботу творчої групи у складі Парфенюк А.В., Корнійчук Н.М., Старко Г.І., Деркач Л.В., Макарчук О. М. на тему «Розробка програми моніторингу для визначення рівня професійної компетентності педагогів»

Травень 2022 р.

1.2. Провести розширене засідання методичної ради на тему «Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту повної загальної середньої освіти». Лютий 2022 р.

1.3. Провести круглий стіл на тему «Проектування уроку в умовах компетентнісно орієнтованого навчання». Лютий 2022 р.

1.4. Кращі напрацювання педагогів ліцею висвітлювати на сайті закладу освіти, сприяти їх поширенню в педагогічній пресі та на освітніх сайтах.

Протягом ІІ семестру 2021- 2022 н.р.

2. Керівникам методичних об’єднань ліцею:

2.1. На засіданнях МО розглянути питання: «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога».

2.2. Залучати педагогічних працівників ліцею до творчих звітів

Протягом ІІ семестру 2021- 2022 н.р.

3. Педагогічним працівникам створити індивідуальну траєкторію професійного зростання, спрогнозувати програму саморозвитку та самореалізації.

Протягом ІІ семестру 2021- 2022 н.р.

2.СЛУХАЛИ:

Старко Г.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка зазначила, що система оцінювання здобувачів освіти— частина внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі. У її основі - формування ключових компетентностей учнів, тобто компетентнісний підхід та врахування рівня їхніх навчальних досягнень— позитивний підхід. Відповідно статті 53 Закону України «Про освіту» та статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» вимогами до системи оцінювання є:

-відкрита, чітка і об’єктивна, тобто базується на зрозумілих вимогах до навчальних результатів здобувачів освіти;

-мотивує й заохочує здобувачів освіти випробовувати різні способи досягти результату без ризику отримати за це негативну оцінку;

-орієнтована на розвиток у здобувачів освіти впевненості у своїх здібностях та формування ключових компетентностей. Відповідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Великояблуньківського ліцею система оцінювання орієнтується на стандарти, кожен з яких містить рекомендації та орієнтовні критерії для самооцінювання. Заклад освіти використовує систему оцінювання як інструмент спостереження за навчальним поступом учня та індикатор вдосконалення якості освіти. Навчальні досягнення учнів у нашому ліцеї оцінюються за наявними й оприлюдненими критеріями, які враховують компетентнісний підхід у навчанні. Такі критерії оцінювання вчителі розробляють з метою забезпечення чіткості, аргументованості та зрозумілості виставленої оцінки. Оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів і курсів навчального плану, розроблені відповідно до нормативних документів, освітньої програми закладу освіти та на основі компетентнісного підходу. Критерії розміщено на сайті закладу освіти. Вчителі розробляють критерії оцінювання різних видів робіт. Адміністрацією аналізуються результати та динаміка навчальних досягнень учнів, розглядаються на нарадах при директору, педагогічних радах, приймаються рішення про підвищення якості освітнього процесу, мотивації навчальної діяльності учнів.

У закладі освіти відкрита, прозора і зрозуміла для учнів система оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень має бути зрозумілим для учнів. Спостереження за навчальними заняттями показують, що більшість вчителів обґрунтовує кожну виставлену оцінку учню індивідуально. Батьки ознайомлені з принципами, загальними критеріями і підходами до оцінювання навчальних досягнень. Вчителі під час оцінювання дотримуються принципів академічної доброчесності. Оцінювання спрямовується на розвиток учнів. Вчителі-предметники застосовують елементи формувального оцінювання. На початку вивчення кожної теми всі учні отримують вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Система оцінювання у закладі освіти спрямована формувати в учнів відповідальність за результати свого навчання, здатність до самооцінки. Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу в закладі освіти, є задоволеність учнів результатами навчальної діяльності. Система оцінювання допомагає відстежувати прогрес та формувати в учнів відчуття відповідальності за результати своєї навчальної діяльності. Через систему оцінювання навчальної діяльності важливо розвивати в учнів активну життєву позицію. Вчителі здійснюють індивідуальний підхід, наскрізний процес виховання, який формує цінності. У закладі освіти слід розробити систему заходів, спрямовану формувати в учнів розуміння цінності освіти, навчання протягом життя та здатності самостійно оцінювати власний прогрес. Освітню діяльність учні школи поєднують з участю в житті класу, школи, місцевої громади, суспільства загалом. Вони виконують волонтерську роботу, беруть участь у благодійних заходах. Це сприяє розвитку відповідних ціннісних орієнтирів та чіткої громадянської позиції.

ВИСТУПИЛИ:

Медведюк Г.І., вчитель початкових класів, яка акцентувала увагу на формувальному оцінюванні навчальних досягнень учнів, що дає змогу: уникнути негативних моментів у навчанні; індивідуалізувати освітній процес; підвищити навчальну мотивацію й самостійність учнів. Формувальний підхід потребує психологічного перелаштування вчителя, зміни ставлення учнів і їхніх батьків до оцінок. Мета формувального оцінювання— корегувати діяльність педагога й учнів під час освітнього процесу, аби поліпшувати навчальні досягнення. Формувальне оцінювання передбачає вивчення прогалин чи недосягнутих результатів. Формувальне оцінювання— необхідна умова інтерактивного навчання, під час якого формується культура спільного обговорення у класі, розвиваються навички критичного і творчого мислення, а також створюється середовище, що заохочує учнів запитувати. Таке оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен поліпшити свої результати.

Корнійчук Н.М., вчитель початкових класів, яка озвучила основні принципи самооцінювання і взаємооцінювання як складові формувального оцінювання, що підвищують мотивацію, відповідальність учнів за власну діяльність та ефективність навчання. Наталія Матвіївна зазначила, що розвивати ці навички слід ще з початкової школи. Самооцінювання формує і розвиває пізнавальну самостійність і творчу активність учнів. Пов’язане не з виставленням собі оцінок, а з процедурою оцінювання. Взаємооцінювання спрямоване визначати сильні та слабкі сторони робіт інших і так аналізувати власний прогрес. Навички самооцінювання і взаємооцінювання формують усвідомлену відповідальність за власну діяльність. Відтак для учня пріоритетним стає не зовнішній, а внутрішній контроль.

2. УХВАЛИЛИ:

1.Спрямовувати оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний поступ здобувачів освіти; відзначати досягнення учнів, підтримувати у них бажання навчатися. Постійно

2.Надавати підтримку учням у навчанні.

3.Використовувати оцінювання навчальних досягнень: поточне, формувальне, самооцінювання, взаємооцінювання, підсумкове.

4.Спостерігати особистісний поступ учнів.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.

5.З метою формування відповідального ставлення учнів до навчання:

активно впроваджувати ідеї педагогіки партнерства— спонукати учнів бути активними учасниками освітнього процесу, залучати їх до співпраці;

зосередити освітній процес на тому, щоб учні оволодівали ключовими компетентностями; висувати до учнів посильні вимоги, поступово підвищувати рівень складності, підкреслювати їхні досягнення; забезпечувати систематичний зворотний зв’язок з учнями; надавати конструктивні коректні відгуки на роботи учнів; порівнювати нові досягнення учня з його попередніми здобутками.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.

6.Забезпечити інформування учнів та їх батьків про критерії оцінювання навчальних досягнень. Постійно

7.Виготовити інформаційні куточки «Академічна доброчесність», «Загальні критерії оцінювання», «Ключові компетентності НУШ».

8. Розробити пам’ятки для вчителів «Вимоги до компетентнісного уроку», «Організація формувального оцінювання».

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.

9. На засіданнях методичних об’єднань розглядати питання вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень. Протягом року.

3. СЛУХАЛИ:

Деркач Л.В., заступника директора з виховної роботи, яка ознайомила присутніх з Планом заходів Міністерства освіти та науки із реалізації стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в НУШ. У Стратегії розвитку Великояблуньківського ліцею зазначено, що місія закладу освіти – це створення безпечного і доступного освітнього середовища для всебічного розвитку та соціалізації учасників освітнього процесу, їх інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей на засадах загальнолюдських цінностей, зокрема цінностей Українського народу, Конституції і законів України. Любов Василівна сказала, що стратегічні завдання розвитку освітнього середовища полягають в оптимізації внутрішніх та зовнішніх ресурсів освітнього середовища; активніше залучення педагогічних та соціальних партнерів до вирішення завдань підвищення якості освіти; освоєння різних форм комунікації та співпраці з метою відкритості закладу освіти до співпраці з іншими установами, організаціями, підприємствами. Створення у комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору на засадах доступності і партнерства.

Макарчук О.М., практичного психолога, яка зазначила, що середовище школи — це місце, де: зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці мікрорайону, гості ліцею, відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції, семінари, тренінги тощо діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва й технологій.

Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного результату — це безперервний процес: реагування на нові виклики життя пошуку нових можливостей, ресурсів генерування ідей та правил.

За сучасних швидкозмінних умов освітнє середовище школи не існує ізольовано від зовнішніх та внутрішніх впливів, що можуть спричиняти як позитивний результат, так і нести деструктивні загрози, небезпеки й ризики. Для протидії таким чинникам необхідно, щоб освітнє середовище навчального закладу було захищеним, безпечним.

Книш В.Л., соціальний педагог, яка повідомила, що одним із варіантів усталити систему захисту та безпеки особистості в закладі освіти є створення й запровадження Кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС).

Уже напрацьовано позитивний закордонний досвід створення у закладах освіти подібних внутрішніх документів, де прописано правила закладу задля популяризації безпечного освітнього середовища.

Валентина Леонтіївна зазначила, що Кодекс безпечного освітнього середовища — це внутрішній документ закладу освіти, що регулює діяльність закладу щодо запобігання порушенням прав особистості на безпеку, визначає способи підтримання та втручання в ситуації, загрозливі життю, здоров’ю та благополуччю особистості. У КБОС визначають критерії фізичної, психологічної, соціальної, інформаційної безпеки учнів, відповідно до яких і розробляють конкретні дії, визначають заходи, процедури, що допоможуть учасникам освітнього процесу у випадках ризиків та загроз. У КБОС чітко прописують дії, що стосуються захисту дітей від загроз, ризиків під час перебування у закладі, рекомендації з забезпечення комфортних умов життєдіяльності учнів та вчителів. Положення КБОС розроблюють усі учасники освітнього процесу — учні, педагоги і батьки — тобто враховуючи потреби і визначаючи обов’язки кожної групи. Основні завдання КБОС:

-виявити чинники, що перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу;

-відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психологів, батьків на освітнє середовище школи;

-обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу;

-скласти мінімальну та доступну програму навчання для учнів, педагогів, батьків;

-сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в закладі освіти.

3.УХВАЛИЛИ:

1.Адміністрації ліцею, соціально- психологічній службі:

1.1. Провести моніторинг безпечності та комфортності освітнього середовища ліцею шляхом опитування, анкетування та вжити відповідні заходи реагування.

Лютий 2022 р.

1.2. Створити та запровадити Кодекс безпечного освітнього середовища Великояблуньківського ліцею.

Березень 2022 р.

1.3. Проводити в ліцеї просвітницько-профілактичні заходи з вчителями, здобувачами освіти щодо роз’яснення основних причин, ознак булінгу, конфліктів в освітньому середовищі та оволодіння практичними методами оперативного реагування, запобігання таким ситуаціям.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.

2. Педагогічним працівникам надавати рекомендації здобувачам освіти, батькам щодо безпечності та комфортності освітнього середовища ліцею.

Постійно

4. СЛУХАЛИ:

Старко Г.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила, що відповідно до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами від 27.12.2019 р. № 1133) розроблено План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Великояблуньківського ліцею на 2022 рік. Галина Іванівна зазначила, що план розроблено на основі пропозицій, поданих вчителями відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації.

4.УХВАЛИЛИ:

Затвердити План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Парфенюк А.В., директора, яка повідомила, що на виконання листа відділу освіти,молоді та спорту Маневицької селищної ради від 21.12.2022р. №434/01-24, на підставі інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників 9 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників вчителі предметники здійснили вибір підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників згідно Додатка 3 до листа МОН України від 10.12.2021 р. № 1341.

ВИСТУПИЛИ:

Літовець Т.М., вчитель історії, Бандура Т.А., вчитель інформатики, Ліщук С.І., вчитель математики та фізики, Остапук Т.В., вчитель української мови та літератури, Медведюк Н.П., вчитель зарубіжної літератури, Колбасюк Н.А., вчитель мистецтва, Старко Г. І., вчитель біології, Ковбасюк Н.К., вчитель хімії, Ткачук С.І., вчитель географії, Басалко Н.А., вчитель основ здоров’я, Голодюк Л.В., вчитель англійської мови, які сказали, що ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал макетів підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти і здійснили свій вибір оригінал-макетів підручників з кожної назви.

6.УХВАЛИЛИ:

Затвердити вибір електронних версій оригінал - макетів підручників для 9 класу закладу освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОН України від 10.12.2021 р. № 1341:

1.«Всесвітня історія. Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти Ладиченко Т.В., Осмоловський С.О., Мальований О.О.

Альтернативи

1. Сорочинська Н.М.

2. Щупак І.Я, Бурлака О.В., Власова Н.С., Піскарьова О.І., Секеринський Д.О.

3. Васильків І.Д., Островський В.В., Басюк О.Я., Паршин І.Л., Костікова М.І.

4. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

5. Полянський Б.І.

2. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 9класу закладів загальної середньої освіти авт.: Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В.,

Альтернативи

1. Сорочинська Н.М.

2. Пометун О.І., О.В.Дудар.

3. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Власова Н.С., Врадій Є.А., Галушко К.Ю.,

Гирич І.Б., Громенко С.В., Кронгауз В.О., Мороко В.М., Піскарьва І.О.,

Посулько А.Л., Репан О.А., Секиринський Д.О., Стариченко Н.П., Турченко

Ф.Г., Черкас Б.В.

4. Гісем О.В., Мартинюк О.О

5. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.

3. «Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакотько В.В.

Альтернативи

1. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П.

2. Коршунова О.В., Завадський І.О., Стасюк З.Р.

3. Морзе Н.В., Барна О.В.

4. Казанцва О.П., Стеценко І.В.

4. «Основи правознавства» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Наровлянський О.Д.

Альтернативи

1. Філіпенко І.Д., Кравчук В.М.

2. Ратушняк С.П.

3. Васильків І.Д., Кравчук В.М.

4. Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.

5. «Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М.

Альтернативи

1. Глазова О.П.

2. Заболотний В.В., Заболотний О.В.

6. «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М.

Альтернативи

1. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.

2. Борзенко О.І., Лобусова О.В.

3. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С.,

Шевчук Л.Т.

7. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Міляновська Н. Р.

Альтернативи

1. Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О. М.

2. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.

3. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.

4. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., Бицько О.К.

5. Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.

8. «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д.

Альтернативи

1. Буренко В.М.

2. Несвіт А.М.

9. «Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Істер О. С.

Альтернативи

1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б. , Якір М.С.

2. Бевз Г.П., бевз В.Г.

3. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.

4. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

10. «Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Істер О. С.

Альтернативи

1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.

3. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.

4. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.

11. «Біологія » підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.

Альтернативи

1. Соболь В.І

2. Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.

3. Задорожний К.М.

12. «Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.

Альтернативи

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

2. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

3. Бойко В.М., Дітчук І. Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.

4. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.

13. «Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Сиротюк В.Д.,

Альтернативи

1. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О., за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.

2. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.

14. «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ярошенко О. Г.

Альтернативи

1. Григорович О.В.

2. Попель П.П., Крикля Л.С.

3. Савчин М.М.

15. «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Масол Л.М.

Альтернативи

1. Гайдамака О.В.

16. «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.

Альтернативи

1. Гущина Н.І., Василенко С.В., Колотій Л.П.

2. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Польова М.Б., Коваль Н.С., Попадюк С.А.

3. Тагліна О.В.

4. Поліщук Н.М.

Голова педради Аліна ПАРФЕНЮК

Секретар Вікторія ХОМ’ЯК

Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Велика Яблунька

ПРОТОКОЛ №5

28.01.2021 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т. В.

Секретар – Пивовар О.Д.

Присутні : 24 чол.

Порядок денний :

1. Схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 1, 2 до листа МОЇ І України від 30.12.2020 р. № 1/9-716.

1.СЛУХАЛИ:

Остапук Т.В., директора школи, про схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 1, 2 до листа МОН України від 30.12.2020 р. № 1/9-716.

ВИСТУПИЛИ:

Медведюк Г.І., вчитель початкових класів, Хом’як В.М. вчитель англійської мови, Басалко Н.А., вчитель початкових класів, які сказали, що ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал макетів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти і здійснили свій вибір оригінал-макетів підручників з кожної назви.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір електронних версій оригінал - макетів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 1, 2 до листа МОН України від 30.12.2020 р. № 1/9-716

1. «Аглійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупруводом ) О.Д.Карп’юк .

Альтернативи

1. Будна Т.Б.

2. Г.К.Мітчелл, Марілені Малкогіані.

3. Гільберг Пухта, Гюнтер Гернгорс, Пітер Льюіс-Джонс

4. Губарєва С.С., Павліченко О.М.

2. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Коршунова О.О.

Альтернативи

1 Морзе Н.В., Барна О.В.

2 Козак Л.З.

3 Ломаковська Г.В., Проценко Г.О.

4 В.В.Вдовиченко

5 Т.Г.Гільберг, О.В.Суховірський

3. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Козак М.В,. Корчевська О. П.

Альтернативи

1. Гісь О.М., Філяк І.В.

2. Заїка А.М., Тарнавська С.С.

3. Істер О.С.

4. Листопад Н.П.

5. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

4. «Мистецтво» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

Альтернативи

1. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

2. Калініченко О.В., Аристова Л.С.

3. Кізілова Г.О., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

4. Кондратова Л.Г.

5. Лобова О.В.

5. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (ч.І авт. Кравцова Н.М., Придаток О.Д., Романова В.М.), (ч.2 авт. Савчук А.С.)

Альтернативи

1. (ч.І авт. Вашуленко М.С., Васильківський Н.А., Дубовик С.Г.), (ч.2 авт. Вашуленко О.В.)

2. (ч.І авт. Захарійчук М.Д.), (ч.2 авт. Богданець-білоскаленко Н.І., Шумейко Ю М.)

3. (ч.І авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.), (ч.2 авт. Савченко О.Я., Красуцька І.В.)

4. Остапенко Г.С.,Волощенко О.В., Козак О.П.

5. Большакова І.О., Хворостяний І.Г.

1. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська Л.І .

1.Гільберг Г.Г., Таранавська С.С., Павич Н.М.

2. Грущинська І.В., Хитра З.М., Дробизко І.І.

3. Будна Н.О.,

4. Андрусенко І.В., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.

Голова Т. В. Остапук

Секретар О.Д. Пивовар

/Files/images/003.jpg/Files/images/002.jpg

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Велика Яблунька

Протокол № 5

10.04.2020 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т.В.

Секретар – Колбасюк Н.А.

Присутні: 22 чол.

Порядок денний :

1. Про здійснення вибору проєктів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 року №1/9-39).

2. Про схвалення сертифікатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.СЛУХАЛИ

Остапук Т.В., директора школи, про здійснення вибору проєктів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору (на виконання листа відділу освіти і науки Маневицької РДА №42/01-24 від 03.02.2020р., наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 року №1409 та зі змінами від 12.12.2019 року №1543 «Про проведення конкурсного відбору підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020н.р.», листа управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 30.01.2019 року №346/10/2-20 на підставі інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проєктів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників).

ВИСТУПИЛИ:

Шолом В.Л., класний керівник 7 класу та вчитель інформатики, яка повідомила, що вибір здійснювали відповідно до інструктивно-методичних матеріалів з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». Під час вибору підручників для 7 класу розподілили альтернативні підручники з вказаного предмету.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників:

1.«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

Альтернатива: 2. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О.

3. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

4. Васильків І.Д., Островський В.В., Паршин І.Л., Букавин І.Я.

5. Пометун О.І., Малієнко Ю.Б.

6. Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В.

7. Мороз П.В., Кришмарел В.Ю., Мороз І.В.

2.»Інформатика»підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Казанцева О.П., Стеценко І.В.

Альтернатива: 2. Морзе Н.В., Барна О.В.

3. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

4. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П, Шестопалов Є.А.

5. Коршунова О.В., Завадський І.О.

3.»Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Альтернатива: 1. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

Альтернатива: 1. Смолій В.А., Степанков В.С.

3. Дрібниця В.О., Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О.

4. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

5. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.

6. Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю.

7. Дудар О.В., Гук О.І., за редакцією Пометун О.І.

8. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Бурнейко І.О.

ПРОТОКОЛ №5

18.03.2019 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т. В.

Секретар – Медведюк Н.П.

Присутні : 24 чол.

Порядок денний :

1. Схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОН України від 28.02.2019 р. № 1/9-107.

1.СЛУХАЛИ:

Остапук Т.В., директора школи, про схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОН України від 28.02.2019 р. № 1/9-107.

ВИСТУПИЛИ:

Остапук Т.В., вчитель української мови та літератури, Ліщук С.І., вчитель фізики, Медведюк Н. П., вчитель зарубіжної літератури, МСП, Радчук Т.С., вчитель математики, Старко Г.І., вчитель біології, Скібіцька К.М., вчитель інформатики, Ткачук С.І., вчитель географії, Літовець Т.М., вчитель історії, Матвійчук А.В., вчитель ЗВ, які сказали, що ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал макетів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти і здійснили свій вибір оригінал-макетів підручників з кожної назви.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір електронних версій оригінал - макетів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОН України від 28.02.2019 р. № 1/9-107

.

1. «Всесвітня історія. Історія України» (інтегрований курс) підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О.В., Гісем О.О.

Альтернативи

1. Щупак І.Я, Піскарьова І.О., Бурлака О.В.

2. Мороз П.В.

3. Гук О.І., Дудар О.В.

4. Бандровський О.Г., Власов В.С.

5. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О.

2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакотько В.В.

Альтернативи

1. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є А.

2. Морзе Н.В., Барна О.В.,Вембер В.П.

3. Коршунова О.В., Завадський І.О.

3. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.

Альтернативи

1. Ворон А.А., Солопенко В.А.

4. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Слоньовська О.В., Мафтин.Н.В., Вівчарик Н.М.

Альтернативи

1. Борзенко О.І., Лобусова О.В.

5. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Міляновська Н. Р.

Альтернативи

1. Волощук Є.В.

2. Ніколенко О.М., Ковальва Л.Л., Юлдашева Л.П., Лебедь Д.О.,Орлова О.В., Ніколенко К.С.

3. Ковбасенко Ю.І.

4. Паращич В.В.,Фефілова Г.Є.,Коновалова М.В.

5. Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.

6. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Альтернативи

1. Даниленко В.М., Смольніцька М.К.

2. Власов В.С., Кульчицький С.В.

3. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

4. Струкевич О.К., Дровозюк С.І.

5. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Гирич І.Б.,

Бурнейко І.О.

7. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Альтернативи

1. Щупак І.Я.

2. Полянський П.Б.

3. Ладиченко Т.В.

8. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д.

Альтернативи

1. Буренко В.М.

2. Нерсисян М.А., Піроженко А.О.

9. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Істер О. С. Альтернативи

1. Бевз Г.П., бевз В.Г.

2. Нелін Є.П., Долгова О.Є.

3. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б. Якір М.С.

10. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Андерсон О.А., Вихренко М.А. Чернінський А.О., Міюс С.М.

Альтернативи

1. Соболь В.І.

2. Остапченко Л.І., Балан П.Г.,Компанець Т.А., Рушковський С.Р.

3. Задорожний К.М.

4. Шаламов Р.В., Каліберда М.С.,Носов Г.А.

11. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.

Альтернативи

1. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.

2. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.

3. Кобернік С.Г., коваленко Р.Р.

4. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

12. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І. )» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Сиротюк В.Д.,

Мірошниченко Ю.Б.

Альтернативи

1. Головко В.М., Кричко І.П., Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.

2. Засєкіна Т.М., Засєкін Т.О.

13. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ярошенко О. Г.

Альтернативи

1. Попель П.П.,Крикля Л.С.

2. Григорович О.В.

3. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.

4. Савчин М.М.

14. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А.А., Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.

Альтернативи

1. Гнатюк М.Р.

15.«Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. -

Голова Т. В. Остапук

Секретар Н.П.Медведюк

Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Велика Яблунька

ПРОТОКОЛ №4

05.03.2019 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т. В.

Секретар – Медведюк Н. П.

Присутні : 23 чол.

Порядок денний :

1. Про здійснення вибору проектів підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2019 року №1/9-63).

1.СЛУХАЛИ:

Остапук Т.В., директора школи, про здійснення вибору проектів підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2019 року №1/9-63). З огляду на те, що Державний стандарт початкової освіти реалізується у закладі освіти за типовою освітньою програмою О. Савченко, Тетяна Василівна звернула особливу увагу на особливості підручників для 2 класу «Українська мова та читання» та «Я досліджую світ», які необхідно врахувати під час вибору проектів підручників. у яких по-різному представлена інтеграція освітніх галузей.

ВИСТУПИЛИ:

Медведюк Г.І., керівник ШМО вчителів початкових класів, яка повідомила, що вибір здійснювали відповідно до інструктивно-методичних матеріалів з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». Під час вибору підручників для 2 класу розподілили 5 альтернативних підручників з вказаного предмету.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір проектів підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників :

1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Кравцова Н. М., Романова В. М., Савчук А. С.

Альтернативи

1.Пономарьова К. І.(Частина 1), Савченко О. Я. (Частина 2)

2.Йолкіна Л. В., Волкотруб Г. Й.

3. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. (Частина 1), Вашуленко О. В.

(Частина 2)

4.Варзацька Л. О., Трохименко Т. О.(Частина 1), Чипурко В. П.

(Частина 2)

5. Чумарна М. І.

2.«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Карпюк О. Д.

Альтернативи

1. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс

2.Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.

3. Мітчелл Г. К.

4. Будна Т. Б.

5. Бєляєва Т. Ю.

3. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Козак М. В., Корчевська О. П.

Альтернативи

1. Листопад Н. П.

2.Заїка А. М.

3.Лишенко Г. П.

4.Будна Н. О., Беденко М. В.

5.Оляницька Л. В.

4. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська Л. І., Пономарьова Л. О.,

Альтернативи

1. Грущинська І. В., Хитра З. М. (Частина 1), Морзе Н. В., Барна О.

В. (Частина 2)

2. Андрусенко І.В.(Частина 1), Вдовенко В. В. Котелянець Н. В.,

Агєєва О. В. (Частина 2)

3.Гнатюк О. В., Антонова О. П., Бровченко А. В.

4.Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В.,

Андрук Н.В.

5.Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.

5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.

Альтернативи

1.Лобова О. В.

2.Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.

3. Калініченко О. В., Аристова Л. С.

4. Кондратова Л. Г.

5.Кізілова Г. О., Шулько О. А.

Голова Т.В. Остапук

Секретар Н.П. Медведюк

ПРОТОКОЛ №6

17.05.2018 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т. В.

Секретар – Пивовар О.Д.

Присутні : 23 чол.

Порядок денний :

1. Схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатку 1 до листа МОН України від 07.05.2018 р. № 179-278

1.СЛУХАЛИ:

Остапук Т.В., директора школи, про схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників 1 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатку 1 до листа МОН України від 07.05.2018 р. № 179-278

ВИСТУПИЛИ:

Медведюк Г.І., Корнійчук Н.М., Тарасевич С.М., Турик Н.М. - вчителі початкових класів, Голодюк Л.В., вчитель англійської мови, які сказали, що ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти і здійснили свій вибір оригінал-макетів підручників з кожної назви.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір електронних версій оригінал - макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти згідно Додатку 1 до листа МОН України від 07.05.2018 р. № 179-278

1.«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-хчастинах)авт.: Кравцова Н.М., Придаток О. Д. - 17 прим.

2.«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) авт.: Карпюк О. Д. - 17 прим.

3.«Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Корчевська О. П., Козак М. В. - 17 прим.

4.«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Жаркова І. І., Мечник Л. А. - 17 прим.

5.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Рубля Т. Є., Щеглова Т. Л., Мед І. Л. - 17 прим.

Голова Т. В. Остапук

Секретар О.Д. Пивовар

ПРОТОКОЛ №4

26.04.2018 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Остапук Т. В.

Секретар – Пивовар О.Д.

Присутні : 24 чол.

Порядок денний :

1. Схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОЇ І України від 1 1.04.201 8 р. № 1/9-222.

1.СЛУХАЛИ:

Остапук Т.В., директора школи, про схвалення електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОН України від 1 1.04.2018 р. № 1/9-222.

ВИСТУПИЛИ:

Остапук Т.В., вчитель української мови та літератури, Голодюк Л.В., вчитель англійської мови, Медведюк Н. П., вчитель зарубіжної літератури, МСП,Радчук Т.С., вчитель математики, Старко Г.І., вчитель біології, Скібіцька К.М., вчитель інформатики, Деркач Л.В., вчитель мистецтва, Ткачук С.І., вчитель географії, Літовець Т.М., вчитель історії, Матвійчук А.В., вчитель ЗВ

Ліщук С.І., вчитель фізики, які сказали, що ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал макетів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти і здійснили свій вибір оригінал-макетів підручників з кожної назви.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити вибір електронних версій оригінал - макетів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти згідно Додатків 2, 3 до листа МОЇ І України від 1 1.04.2018 р. № 1/9-222: 1.

1.«Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В. - 12 прим.

2.«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 12 прим.

3.«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О. - 20 прим.

4.«Українська література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: БорзенкоО. І., Лобусова О. В. - 20 прим.

5.«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Міляновська Н. Р. - 20 прим.

6. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Пометун О. І., Гупан Н. М. - 20 прим.

7.«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ладиченко Т. В. - 20 прим.

8.«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Васильків І. Д., Кравчук В. М., Сливка О. А., Танчин І. З., Тимошенко Ю. В., Хлипавка Л. М. -20 прим.

9.«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д. - 20 прим.

10.«Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Масол Л. М. - 20 прим.

11.«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Істер О. С. - 20 прим.

12. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 20 прим.

13.«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Андерсон О.А., Вихренко М.А. Чернінський А.О. - 20 прим.

14. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. - 20 прим.

15. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтар В. Г.,Довгого С. О., - 20 прим.

16.«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ярошенко О. Г. - 20 прим.

17. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. - 10 прим.

18.«Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. - 10 прим.

Голова Т. В. Остапук

Секретар О.Д. Пивовар

Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Велика Яблунька

ПРОТОКОЛ №2

14.02.2018 р.

засідання педагогічної ради

Голова – Старко Г.І.

Секретар – Пивовар О.Д.

Присутні : 23 чол.

Порядок денний :

1.Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

1.СЛУХАЛИ:

Старко Г. І, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, відмітила, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу» при замовленні підручників вчителі предметними керувалися Інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти. З 08 по 11 лютого 2018 року педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням: https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednojiosvity/ з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу. З 12 по 13 лютого 2018 року вчителі ЗЗСО із переліку підручників здійснили безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви

ВИСТУПИЛИ:

Пивовар О.Д., вчитель української мови та літератури, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з української мови та літератури здійснила безпосередній вибір проектів підручників: «Українська мова. 5 клас» (автор Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.), «Грамота»

«Українська література. 5 клас» (автор Коваленко Л.Т.), «ВД Освіта».

Голодюк Л.В., вчитель англійської мови, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з англійської мови здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (автор Карпюк О.Д.), «Астон»

Деркач М.В., вчитель німецької мови, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з німецької мови здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (автор Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.), «Ранок»

Колядюк Л.В., вчитель зарубіжної літератури, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників із зарубіжної літератури здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Зарубіжна література. 5 клас» (автор Волощук Є.В.), «Генеза»

Ліщук С. І, вчитель математики, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з математики здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С.), «Генеза»

Старко Г.І., вчитель природознавства, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з природознавства здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Природознавство. 5 клас» (автор Ярошенко О.Г., Бойко В.М.), «Світоч»

Басалко Н.А., вчитель основ здоров’я, яка повідомила про те, що керуючись інструктивно-методичними рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти вона ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу із переліку підручників з основ здоров’я здійснила безпосередній вибір проекту підручника: «Основи здоров’я. 5 клас» (автор Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.), «Алатон»

/Files/images/підручники 001.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 4780